รายงาน: คนจนเมืองคือใคร?

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม จะพาผู้อ่านไปสำรวจกันว่า ‘คนจนเมือง’ เป็นใครและอยู่ที่ไหนกันแน่ แต่ละกลุ่มมีที่มาและต้องเผชิญปัญหาแตกต่างกันอย่างไร ผ่านโครงการวิจัยชุดความเหลื่อมล้ำและคนจนเมือง (2560) โดย ดร.สุปรียา หวังพัชรพล และทีมวิจัย

สัมภาษณ์: สังคมไทยที่ซ่อนอยู่ในการค้าข้างทาง – นฤมล นิราทร

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้ สู่สังคม ชวนรศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุยถึงปัญหาว่าด้วยการจัดการการค้าข้างทางในกรุงเทพมหานคร เราควรมองเรื่องนี้อย่างไร อะไรคือความยุ่งยากและซับซ้อนของปัญหา ทางออกที่เป็นไปได้มีหรือไม่ และถึงที่สุดการค้าข้างทางสะท้อนให้เห็นอะไรในสังคมไทย

รายงานสกว. : การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย : การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจไทย กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ

บนเส้นทางของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา แม้จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน แต่ดูเหมือนว่าในอีกด้านหนึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำ เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทั้งระหว่างคนรวยกับคนจน และมีความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบทเพิ่มมากขึ้น มาทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัจจัยเชิงสถาบันในประเทศ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ กับรายงานสกว. ‘การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย : การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจไทย กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ ‘ โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ข่าวรอบรั้ว: ปัญหาของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและแนวทางการปฏิรูป : โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร

มาทำความเข้าใจว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำในประเทศได้อย่างไร และจะปฏิรูปการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร กับ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ในคอลัมน์ดุลยภาพ ดุลยพินิจ หนังสือพิมพ์มติชน

1 2