งานวิจัย: การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

เขียน: ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศรินทร์ เกรย์, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, จรัมพร โห้ลำยอง, ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญ ไข่เขียว
เผยแพร่: กันยายน 2559

งานวิจัย: การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของประชากร

เขียน: จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์, พลอย ธรรมภิรานนท์, นุชพนิต นาคพิทักษ์, พสิษฐ์ พัจนา, วรรณภา คุณากรวงศ์ และ วรัตถ์ บุญรัตนกรกิจ
เผยแพร่: เมษายน 2559

1 7 8 9