รายงานสกว.: การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย : การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจไทย กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ

บนเส้นทางของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา แม้จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน แต่ดูเหมือนว่าในอีกด้านหนึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำ เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทั้งระหว่างคนรวยกับคนจน และมีความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบทเพิ่มมากขึ้น มาทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัจจัยเชิงสถาบันในประเทศ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ กับรายงานสกว. ‘การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย : การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจไทย กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ ‘ โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

รายงานสกว.: ความปลอดภัยอาหาร…มาตรฐานน้ำนมโค

ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนมโคของไทย จากรายงานสกว. ความปลอดภัยอาหาร…มาตรฐานน้ำนมโค

รายงาน: ประเด็นเร่งด่วนในการสร้างสังคมสงบสุข ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนผู้อ่านมาสำรวจว่า อะไรเป็นประเด็นเร่งด่วนในการสร้างสังคมสงบสุข ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่ 16 ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จากงานวิจัยของจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล และนณริฏ พิศลยบุตร นักวิจัยในโครงการของสกว.

รายงาน: ประเทศไทยกับ ‘การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่’

สมพร โกมารทัต และคณะ (2560) สำรวจสถานะและศักยภาพของประเทศไทยในการบรรลุซึ่งการ ‘ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่’ อันเป็นเป้าหมายที่ 1 ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

รายงาน: ความเป็นไปได้ในการสร้างเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Internet of Things

หนึ่งในหนทางในการยกระดับประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้ประเทศปานกลาง คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนาและสร้างเมืองอัจฉริยะหรือที่เรียกกันว่า ‘Smart City’ มาดูว่า ประเทศไทยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการสร้างเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Internet of Things โดยจะพาไปดูกรณีศึกษาการสร้าง Smart City ที่แหลมฉบังและเมืองขอนแก่น

1 2 3 7