อินโฟกราฟิก: โฉมหน้าศตวรรษิกชนไทย

ศตวรรษิกชน หรือ “คนร้อยปี” เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพที่ดีของสังคม คนร้อยปีในประเทศไทยมีจำนวนเท่าใด อยู่ในพื้นที่ไหน สุขภาพเป็นเช่นไร

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เปิดงานวิจัย “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ มาช่วยตอบคำตอบข้างต้น

อินโฟกราฟิก: คนทำงานกับการดูแลผู้สูงวัย

ในสังคมที่อัตราการเกิดลดน้อยลง ภาระการดูแลผู้สูงวัยของคนทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างไร Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม โดย สกว. มีคำตอบว่า คนทำงาน 100 คน ต้องดูแลเด็กและผู้สูงวัยกี่คน

อินโฟกราฟิก: ทำไมคน GenY ไม่อยากมีลูก

ทำไมคนเจนวายถึงมีลูกช้าและน้อย? งานวิจัย สกว. เรื่อง การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ (2559) โดย ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ มีคำตอบ

1 2 3 4