รายงานสกว. : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม รากฐานใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ชวนมาทำความเข้าใจหนึ่งในวิธีการการศึกษาตลอดชีวิตด้วยการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากภูมิปัญญาในชุมชนในท้องถิ่น กับรายงานสกว. ‘การศึกษาข้ามวัฒนธรรม…รากฐานใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต’

สัมภาษณ์: ผาสุก พงษ์ไพจิตร ‘ปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อสังคมเสมอหน้า’

เมื่อความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในปัญหาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดปัญหาหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหา ‘The top 1%’ ที่คนกลุ่มน้อยข้างบนจำนวนหยิบมือครอบครองความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของทั้งประเทศ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวน ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุยถึงงานวิจัยจากชุดโครงการวิจัยที่ว่าด้วยการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงตอบคำถามที่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยมีปัญหาอะไร คนรวยที่สุด 1% จ่ายภาษีครบถ้วนหรือไม่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมลดความเหลื่อมล้ำได้ หากต้องการลดความเหลื่อมล้ำต้องทำอย่างไร และภาษีสะท้อนเศรษฐศาสตร์การเมืองของสังคมไทยอย่างไรบ้าง

รายงานสกว. : การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย : การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจไทย กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ

บนเส้นทางของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา แม้จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน แต่ดูเหมือนว่าในอีกด้านหนึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำ เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทั้งระหว่างคนรวยกับคนจน และมีความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบทเพิ่มมากขึ้น มาทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัจจัยเชิงสถาบันในประเทศ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ กับรายงานสกว. ‘การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย : การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจไทย กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ ‘ โดย ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

รายงานสกว. : ความปลอดภัยอาหาร…มาตรฐานน้ำนมโค

ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนมโคของไทย จากรายงานสกว. ความปลอดภัยอาหาร…มาตรฐานน้ำนมโค

1 2 3 4 30