เกี่ยวกับ Knowledge Farm

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม 

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สู่สังคมวงกว้างในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย อ่านสนุก และมีสไตล์ เพื่อผลักดันให้ความรู้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ในการดำเนินงานช่วงแรกจะมุ่งเน้นไปที่กรอบประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Health Sciences and Demographic Transition) การสร้างสรรค์การเรียนรู้และปฏิรูปการศึกษา (Creative Learning and Educational Reform) และความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร (Food Security and Safety) เป็นหลัก

คณะทำงาน

ที่ปรึกษา

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  โตมร ศุขปรีชา  สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการเว็บไซต์

ผศ.ปกป้อง จันวิทย์

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

สมคิด พุทธศรี  ภัทชา ด้วงกลัด  วิโรจน์ สุขพิศาล  วชิรวิทย์ คงคาลัย  อดิศร เด่นสุธรรม  คิริเมขล์ บุญรมย์  วิลาวัณย์ บุญเกื้อกูลวงษ์  ญาดา เตชะวิวัฒนากาล

กราฟิกดีไซเนอร์

วศิน ปฐมหยก  ภัสปภา เจียรวโรภาส

เว็บมาสเตอร์

วิโรจน์ สุขพิศาล

ผู้ประสานงาน

วชิรวิทย์ คงคาลัย

ติดต่อเรา

โครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

15 อาคารรัจนาการ ชั้น 5 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-618-6394

E-mail: knowledgefarm101[at]gmail.com

Facebook: knowledgefarmpage

Youtube: knowledge farm

Twitter: @knowledge_farm